Connect with us

Uncategorized

เผยเลข เ ด็ ด น้ อ ง แ ม ว ให้ โ ช ค คัดเลขมาให้ 16 สิ ง ห า ค ม uี้

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ใ ก ล้ เข้ามาเเล้วสำหรับ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 สิ ง ห า ค ม 62 ซึ่ง ท า ง ม ง า น นั้น ไ ด้ทำ ก า ร ร ว บ ร ว ม เลข เ ด็ ด เลข ดั ง มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้น เ อ ง เพราะว่า เ มื่ อ ไม่นาuมานั้นเฟสบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า Patitta Pramchaisong ได้ อ อ ก ม า โพสต์ ภ า พ น้ อ ง แ ม ว นั้นเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่ง เฟสบุ๊คชื่อ Patitta Pramchaisong ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ภ า พ น้ อ ง แ ม ว พ ร้ อ ม ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล พ ร้ อ ม ทั้ ง ได้ระบุข้อความว่า ใ ห้ ถู ก น ะ น้ อ ง ส้ ม ตำ แ ม่ จ ะ ซื้ อ ข น ม แ ม ว ให้ น้ อ ง ร ว ย ๆ เ ฮ ง ๆ น ะ ไปชมภาพพร้อมกันเลยจ้า

เรื่อง ร า ว ทั้ ง ห ม ด โ ป ร ด ใ ช้ ว จ า ร ณ ญ า ณ ใน ก า ร ช ม ด้ ว ย นะคะ

ถ้ า ช อ บ อ ย่ า ลื ม ก ด ไ ล ค์ ติดตาม ห รื อ แชร์นะคะ

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2Tvwl2U

More in Uncategorized