Connect with us

Uncategorized

เผยเลขทะเบียนใหม่ พี่ น า ง ศิริพร ห ลั ง ไปทำบุญ วั ด ดั ง อุดรฯ

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ใ ก ล้ เข้ามาเเล้วสำหรับ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 สิ ง ห า ค ม 62 ซึ่ง ท า ง ม ง า น นั้น ไ ด้ทำ ก า ร ร ว บ ร ว ม เลข เ ด็ ด เลข ดั ง มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้น เ อ ง เพราะว่า เ มื่ อ ไม่นาuมานั้น ศิ ร พ ร อํา ไ พ พ ง ษ์ นั้นได้ อ อ ก ม า ใ ห้ เลข ใ ห้ เราได้ เ ห็ น กั น บ อ ย จ น ต อ น ล่ า ส ด ไ ด้ อ อ ก มา ใ ห้ เ ล ข อ ก เเล้วนั้นเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่ง พ น า ง ศิ ร พ ร ถ อ ย ร ถ คั น ใ ห ม่ ป้ า ย แ ด ง พ ร้ อ ม ทั้ ง เผย ภ า พ พ ร้ อ ม ได้ระบุ ข้ อ ค ว า ม ว่า ช่ ว ง บ า ย มา ถ่ า ย รู ป กั บ พ น้ อ ง ห ลั ง จ า ก ไป ห า ห ม อ เ พื่ อ ต ร ว จ ส ข ภ า พ ป ร ะ จำ ปี มา ส า ธ ส ข ภ า พ แ ข็ ง แ ร ง นะคะ เ พื่ อ ส ร้ า ง บุ ญ กั บ พ น้ อ ง ต่ อ ไ ป ส า ธ ส า ธ ส า ธ ซึ่ง พ น า ง ได้ เ ป ลี่ ย น ท ะ เ บี ย น ร ถ จ า ก ป้ า ย แ ด ง เป็น ป้ า ย ข า ว แล้ว ง า น ทำ เ อ า ห ล า ย ค น แ อ บ ม า ส่ อ ง เ ล ข ท ะ เ บี ย น ไป เ ส ย ง โ ช ค

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2YWwd1O

More in Uncategorized