Connect with us

Uncategorized

เผยเลขทะ เ บี ย น ร ถ ห ลั ง จอดไว้ ส ต า ร์ ท เ ค รื่ อ ง เอง แถม เ ดิ น ห น้ า ทั้งที่ไม่มี ค น ขับ

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ใ ก ล้ เข้ามาเเล้วสำหรับ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 สิ ง ห า ค ม 62 ซึ่ง ท า ง ม ง า น นั้น ไ ด้ทำ ก า ร ร ว บ ร ว ม เลข เ ด็ ด เลข ดั ง มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้น เ อ ง เพราะว่า เ มื่ อ ไม่นาuมานั้น มีเฟสบุ๊ค ท่ า น ห นึ่ ง ที่ได้ ใ ช้ ชื่อ ว่ า ว า ร น ชำ ร า บ บ้ า น เ ฮ า อ บ ล ร า ช ธ า นี ได้ออกมาเเชร์เรื่องราว ดั ง ก ล่ า ว ส่วนเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ว า ริ น ชำ ร า บ บ้ า น เ ฮ า อ บ ล ร า ช ธ า นี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า มี ร ถ ย น ต์ คั น ห นึ่ ง จ อ ด ไ ว้ อ ยู่ ก็ ส ต า ร์ ท เ ค รื่ อ ง และ เ ด น ห น้ า ไป ช น กั บ จ ย ย แ ล ะ โ ต๊ ะ ห น อ่ อ น ซึ่ ง เ ป็ น ง า น วั น แ ม่ อำ เ ภ อ น า เ ย ย ว ง แ ต ก ข ณ ะ นั่ ง ร อ เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี มี ร ถ ย น ต์ คั น ห นึ่ ง ที่ จ อ ด ไ ว้ ส ต า ร์ ท เ ค รื่ อ ง เอง แ ล ะ เ ด น ห น้ า ทั้ ง ที่ ไ ม่ มี ค น ขั บ ไป ช น ร ถ ม อ ไ ซ ค์ และ ไ ป ช น ม้ า ห น อ่ อ น พ า กั น ล ก แ ล่ น ส นั่ น เลย 5915

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2H2iY5q

More in Uncategorized