Connect with us

Uncategorized

เปิด ใ จ ห นุ่ ม วินน้ำ ใ จ งาม ทำดีเพื่อ แ ม่ บ ริ ก า ร ส่งผู้โดย ส า ร ฟรี

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองซึ่งเป็นเรื่องราว ข อ ง วิ น ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ รั บ จ้ า ง ท่ า น ห นึ่ ง นั้นเอง เ พ ร า ะ ว่ า ไ ด้ ทำ ค ว า ม ดี วิ่ ง รั บ ค น โ ด ย ส า ร ฟ รี นั้นเอง เ พ ร า ะ ว่ า เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น วั น แ ม่ แ ห่ ง ช า ต นั้นเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่ง ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ว บ ริ เ ว ณ ข้ า ง ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า เ ข ต เทศ บ า ล เ มื อ ง ศ รี ร า ช า ตำ บ ล ศ รี ร า ช า อำ เ ภ อ ศ รี ร า ช า จั ง ห วั ด ช ล บุ รี นั้นเอง

ซึ่ง น า ย ฉ ล อ ง พ ง ษ์ ป ร ะ ยู ร ห รื อ วิ น รั บ จ้ า ง เ บ อ ร์ 2 โ ด ย ด้ า น ห น้ า ร ถ ต ด ป้ า ย ข้ อ ค ว า ม วั น บ ริ ก า ร ฟ รี ครับ พร้อมทั้งได้ จ อ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร กั บ ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ได้ เ ล่ า ว่ า ต น เ อ ง ขั บ ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ รั บ จ้ า ง มา ห ล า ย ปีแล้ว เ ว ล า ทำ ง า น ก็ จ ะ นึ ก ถึ ง พ ร ะ คุ ณ ข อ ง แ ม่ ที่ ใ ห้ กำ เ นิ ด ม า และ อ ย า ก จะ ทำ ค ว า ม ดี เ พื่ อ แ ม่ ม า โ ด ย ต ล อ ด

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/31Io12Z

More in Uncategorized