Connect with us

Uncategorized

คุณค่าทางใจ คุณ ลุ ง ช่างเหล็ก ก ร ะ โ ด ด สะพานสูงติด โ ค ล น ขึ้ น ไม่ได้

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่าเมื่อไม่นาuมานั้น ท า ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ธ า ร ณ ภั ย เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง บ้ า น ส ว น ได้รับ แ จ้ ง ค น ต ก ล ง ไป ใ น ท ะ เ ล ส ะ พ า น ใ ห ม่ นั้นเอง เเ ล ะ ห ลั ง จ า ก ที่ได้ ต ร ว จ ส อ บ ที่เกิ๑ เ ห ต พ บ น า ย น พ พ ร พ่ ว ง รั ก ษ า ที่ อ า ยุ 41 ปี อ ยู่ ใ น โ ค ล น นั้นเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ท า ง น า ย ธ น ภั ท ร อุ่ น ศิ ริ อ า ยุ 29 ปี ไ ด้ เ ล่ า ว่ า ต น ม า เดิน เ ล่ น ที่ ริ ม ส ะ พ า น ได้ ม อ ง เ ห็ น ร อ ง เ ท้ า แ ล ะ ห ม ว ก ว า ง อยู่ จึ ง ได้ ช ะ โ ง ก ม อ ง ล ง ไ ป ไ ต้ ส ะ พ า น พ บ เ ห็ น น า ย น พ พ ร อยู่ ใ น โ ค ล น จึ ง ไ ด้ โ ท ร เ รี ย ก เ จ้ า ห น้ า ที่ให้มา ช่ ว ย เ ห ลื อ

น า ย น พ พ ร เ ผ ย ว่า มี อ า ชี พ เป็น ช่ า ง เ ห ล็ ก มา เ ดิ น เ ล่ น บ น ส ะ พ า น ใ ห ม่ ถื อ ต ลั บ เ ม ต ร ดึ ง ไปมาแล้ว ต ลั บ เ ม ต ร ห ล ด มื อ ห ล่ น ล ง ไปใน ท ะ เ ล ต น รี บ ปี น ที่ กั้ น โ ด ด ล ง ไป เ ก็ บ ต ลั บ เ ม ต ร ทั น ที โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ นึ ก ถึ ง ว่าจะ สู ง แ ค่ ไ ห น เ พ ร า ะ ต ลั บ เ ม ต ร อั น เป็น เ ห มื อ น ชี วิ ต และ จิ ต ใ จ เพราะ เ มี ย ซื้ อ ใ ห้ ไ ว้ ใ ช้ ก่ อ น ที่ จ ะ จ า ก ไ ป และ สั่ ง ว่ า ใ ห้ ดู แ ล ใ ห้ ดี ต ลั บ เ มต ร อั น จึ ง มี ค่ า ม า ก ถึ ง แ ม้ จ ะ ซื้ อ ให ม่ เ พี ย ง แ ค่ 350 บ า ท ก็ ต า ม แ ต่ ต อ น ที่ ต น ก ร ะ โ ด ด ล ง ม า ยั ง มี น้ำ จ น น้ำ แ ห้ ง เ ห ลื อ แต่ โ ค ล น ทำให้ ข ลำ บ า ก เ จ้ า ห น้ า ที่ จึ ง ช่ ว ย นำ น้ำ ดื่ ม และช่ ว ย ล้ า ง ตั ว ก่ อ น จะ ใ ห้ ก ลั บ บ้ า น ต า ม ป ก ต

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2MehZ6w

More in Uncategorized