Connect with us

Uncategorized

ส า ว เผย เ ล ข เ ด็ ด หลัง ก ร ะ ต่ า ย น้ อ ย ให้ โ ช ค ค า บ เลขออกมาให้

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ใ ก ล้ เข้ามาเเล้วสำหรับ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 สิ ง ห า ค ม 62 ซึ่ง ท า ง ม ง า น นั้น ไ ด้ทำ ก า ร ร ว บ ร ว ม เลข เ ด็ ด เลข ดั ง มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้น เ อ ง เพราะว่า เ มื่ อ ไม่นาuมานั้นได้มี เ ฟ ส บุ๊ ค ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่า แ พ น ด้ า ส า ว ข า เ ล า ะ ได้ อ อ ก มา เ ผ ย ข้ อ มู ล นั้นเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกัน เ ล ย จ้า

ซึ่ง เ ฟ ส บุ๊ ค ชื่ อ แ พ น ด้ า ส า ว ข า เ ล า ะ ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ภ า พ พ ร้ อ ม ได้ ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม ว่ า ถ้ า ม ย ถู ก อ ย่ า ว่ า กั น น ะ ค ะ ง ว ด ใ ห้ ต ร ง เ ล ข อั น ล ง ต ก ะ ด า ษ ม ย พ ร้ อ ม เ ล ย ม ย ด้ า ย ทำ ห ว ย ช ด แ ค่ แ น ว ท า ง น ะ ค ะ

เเ น่ น อ น ว่ า ก ร ะ ต่ า ย ตั ว นั้ น ได้ อ อ ก ม า ใ ห้ โ ช ค โ ด ย ก า ร ค า ด ค ะ เ น ล้ ว น ส่ ว น เ รื่ อ ง ข อ ง โ ช ค ข อ ง ด ว ง

ถ้ า ช อ บ อ ย่ า ลื ม ก ด ไ ล ค์ ก ด แ ช ร์ นะคะ

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2MeHlRL

More in Uncategorized