Connect with us

Uncategorized

ส า ว เผย ห ลั ง เลี้ยง ลู ก เ ท พ น้ อ ง เข้า ฝั น มา บ อ ก เ ล ข ร ถ

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ใ ก ล้ เข้ามาเเล้วสำหรับ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 สิ ง ห า ค ม 62 ซึ่ง ท า ง ม ง า น นั้น ไ ด้ทำ ก า ร ร ว บ ร ว ม เลข เ ด็ ด เลข ดั ง มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้น เ อ ง เพราะว่า เ มื่ อ ไม่นาuมานั้นได้มี เ ฟ ส บุ๊ ค ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่า เ ศ ร ษ ฐี เ งิ น ล้ า น นั้นเองได้ อ อ ก ม า เ ผ ย เ เ พ ร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ร า จ ะ ม า นำเสนอ กั น ใ น วั น ซึ่ ง ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ผ่ า น ก ล ม ดั ง ส่ ว น เ รื่ อ ง ร า ว ทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมกเลยจ้า

ซึ่งทาง เ ฟ ส บุ๊ ค ที่ ชื่ อ ว่ า เ ศ ร ษ ฐ เ ง น ล้ า น ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ผ่ า น ก ล ม ดั ง พ ร้ อ ม ไ ด้ ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม ว่ า ต า ม ต่ อ ง ว ด 89 59 เ น้ น 89 น้ อ ง ม า เ ข้ า ฝั น บ อ ก จั ด ไ ป อ ก ง ว ด แ ล ะ เเ น่ น อ น ว่ า ห ลั ง เ รื่ อ ง ร า ว ถู ก เ ผ ย แ พ ร่ อ อ ก ไ ป นั้ น มี ช า ว เ น็ ต เ ข้ า ม า แ ส ด ง ค ว า ม ค ด เ ห็ น กั น เ พี ย บ ไปชมเลยจ้า

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2yUwBiu

More in Uncategorized