Connect with us

Uncategorized

อดีต ห นุ่ ม เคยถูก 30 ล้าน แจกโ ช ค ใหญ่ เ ผ ย เ ล ข เ ด็ ด

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ใ ก ล้ เข้ามาเเล้วสำหรับ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 สิ ง ห า ค ม 62 ซึ่ง ท า ง ม ง า น นั้น ไ ด้ทำ ก า ร ร ว บ ร ว ม เลข เ ด็ ด เลข ดั ง มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้น เ อ ง เพราะว่า เ มื่ อ ไม่นาuมานั้น ห น ม บ อ ล ห รื อ เ ค ณ ศ อ น ท ศ ว ร ที่ เ ค ย ถู ก ห ว ย 30 ล้ า น ม า แ ล้ ว นั้ น เอง เเ ล ะ เเ น่ น อ น ว่า ต อ น ไ ด้ มี เ ห ล่ า แ ฟ น ร อ ต ด ต า ม ส่ อ ง เ ล ข ท ก ง ว ด แ ล้ ว

ซึ่ง ต อ น ท า ง เ จ้ า ตั ว ไ ด้ เ ผ ย เ ล ข เ ด็ ด ต้ อ น รั บ วั น แ ม่ เ ล ข ดั ง ก ล่ า ว นั้ u ป ร ะ ม า ณ 835 8 9 นั้นเอง ช่ ว ง ก่ อ น ห น้ า ไ ม่ ก วั น เ จ้ า ตั ว ไ ด้ ใ ห้ เ ล ข 7 4 398 นั้นเอง

แ ล ะ แ น่ น อ น ว่า ไ ด้ มี เ ห ล่ า เ เ ฟ น ค ลั บ ม า ก ม า ย ต ง ห น้ า ต ง ต า ร อ กั น เ ป็ น แ ถ ว เเ ล ะ เ ท่ า นั้ น ยั ง ไม่ พ อ ยั ง ไ ด้ มี ค น เ ข้ า มา ค อ ม เ ม้ น ต์ ถึ ง โ พ ส ดั ง ก ล่ า ว เป็น จำ น ว น ม า ก

ถ้ า ช อ บ อ ย่ า ลื ม ก ด ไลค์ ก ด ติดตาม น ะ ค ะ

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/33s9oSY

More in Uncategorized