Connect with us

Uncategorized

เผยเลข เ ด็ ด วั ด ดั ง ห ลั ง วัน แ ม่ นักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำขอ โ ช ค ศาลเก่า ปู่ศรีสุทโธ

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ใ ก ล้ เข้ามาเเล้วสำหรับ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 สิ ง ห า ค ม 62 ซึ่ง ท า ง ม ง า น นั้น ไ ด้ทำ ก า ร ร ว บ ร ว ม เลข เ ด็ ด เลข ดั ง มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้น เ อ ง เพราะว่า เ มื่ อ ไม่นาuมานั้น ไ ด้ มี ถู ก พ ด ถึ ง กั น อ ย่ า ง ม า ก เพราะว่า เ ป็ น วั น สำ คั ญ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ช า ว ไ ท ย พ อ ดี นั้นเอง เพราะ ไ ด้ มี นั ก ท่ อ ง เ ท ย ว เ ด น ท า ง ม า ก ร า บ ไ ห ว้ ป ศ รี ส ท โ ธ เป็น จำ น ว น

เ เ ล ะ ค น ม า เ ที่ ย ว ห น า ม า ก ถึ ง ขั้ น ที่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ข้ า ม า ถึ ง ภ า ย ใ น เ ก า ะ ต้ อ ง ร อ ขึ้ น ไ ห ว้ ป ย่ า เ ล ย นั้นเอง

ซึ่ง บ า ง ค น นั้นก็ ไ ด้ เ ห็ น เ ป็ น เ ล ข 90 25 62 ส ด แ ล้ ว เ เ ต่ ค น จ ะ ม อ ง เ ห็ น นั้นเอง เ ชื่ อ ว่ า ป ให้ โ ช ค ใ น เ ว ล า ต่ อ ม า ท ร า บ ว่ า บ ร เ ว ณ ศ า ล เ ก่ า
ดั้ ง เ ด ม ข อ ง พ่ อ ป ศ รี ส ท โ ธ แ ล ะ แ ม่ ย่ า ศ รี ป ทุ ม ม า บ้ า น โ น น เ มื อ ง อ ยู่ ห่ า ง เ ก า ะ คำ ช ะ โ น ด ไ ม่ ม า ก นั ก ที่ ช า ว บ้ า น นั บ ถื อ ศ รั ท ธ า ม า น า น เกิ๑ น้ำ ท่ ว ม นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ค ย ม า ข อ พ ร ข อ โ ช ค ล า ภ ต้ อ ง เ ด น ล ย น้ำ เ ข้า ไ ห ว้ เลยนั้นเอง

More in Uncategorized