Connect with us

Uncategorized

นักข่าวช่อง 3 ชื่อดัง ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ประกาศผันตัวจากอาชีพนักข่าว

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า อ ย่ า ง ที่เรานั้น น่ า จะ พ อ ผ่ า น ต า ห รื อ ได้ เ ห็ น กัu ม า เเ ล้ ว บ้ า ง กับ ฐ ป ณี ย์ เ อ ย ด ศ รี ไ ช ย นั ก ข่ า ว ชื่อ ดั ง ช่ อ ง 3 เพราะว่า ต อ น เ ธ อ นั้นได้ ห า ร า ย ได้ เ ส ริ ม ด้วย ก า ร ข า ย ข น ม จี น อ ยู่ ที่ บ ริ เ ว ณ เ ม ก ะ บ า ง น า แ ม้ ไม่ ถู ก ป ล ด อ อ ก เเ ต่ ก็ ค ง ต้ อ ง ป รั บ ตั ว ใ ห ม่ ด้ ว ย นั้นเอง

ซึ่ง อ ย่ า ง ที่เรานั้น ท ร า บ กันว่า ส อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ได้ เ ข้ า มา มี บ ท บ า ท ม า ก ต่ อ แ ว ด ว ง สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น เลยทำให้ ย ค ที่ ที วี ดิ จิ ทั ล ถึ ง ค ร า ว ต้ อ ง ถ อ น ตั ว เ ย อ ะ จ น ห ล า ย ช่ อ ง ได้ ปิ ด ส ถ า นี ไปนั้นเอง ซึ่ง ท า ง ข อ ง ช่ อ ง 3 เ อ ง นั้น ได้ ถู ก จ่ อ เ ลิ ก จ้ า ง เป็น จำ น ว น ม า ก ห ลั ง จ า ก ที่ เ ต รี ย ม คื น ที วี ดิ จิ ทั ล 2 ช่ อ ง นั้นเอง

ซึ่งเมื่อไม่นาuมานั้น ได้มี ก า ร เ ผ ย ภ า พ ข อ ง ฐ ป ณี ย์ เ อ ย ด ศ รี ไ ช ย ข า ย ข น ม จี น น้ำ ย า ใ ต้ และ อ า ห า ร ห ล า ก ห ล า ย เ ม นู ที่ ศู น ย์ ก า ร ค้ า เ ม ก ะ บ า ง น า

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2MYbiVD

More in Uncategorized