Connect with us

Uncategorized

วิจัยเผย 10 ส า ย งาน กำ ลั ง เป็นที่ ต้ อ ง การของ ต ล า ด จบมาไม่มี ต ก ง า น

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ปั จ จุ บั น มี ค น จ บ ใ ห ม่ ต ก ง า น กัน เ ย อ ะ ม า ก ถึ ง ขั้ น ล้ น ต ล า ด กั น เลยนั้น เ อ ง เเ ต่ ว่าจะมี ส า ย ง า น แ บ บ ไ ห น บ้ า ง ละที่ กำ ลั ง เ ป็ น ที่ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด จ น ข า ด ไม่ได้เลยนั้นเอง เพราะว่า น า ย ว ร ร ณ ชั ย ไ พ บู ล ย์ บ า ร มี ผ อำ น ว ย ก า ร อ า วุ โ ส ฝ่ า ย ป ฏิ บั ต ก า ร แ ห่ ง แ ม น พ า ว เ ว อ ร์ ก รุ๊ ป ซึ่งได้เป็น บ ร ษั ท ก กับ บุ ค ล า ก ร และที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น แ ร ง ง า น ที่มี เ สี ย ง ได้เผย ถึ ง ภ า พ ร ว ม ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น ที่ น่ า ใ ห้ ความ ส น ใ จ ใ น บ้ า น เ ร า นั้นเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่งได้เผยว่า ก า ร จ้ า ง ง า น อ า จ อ ยู่ ใน ภ า ว ะ ช ะ ล อ ตั ว และ ค า ด ว่ า อั ต ร า ก า ร ว่ า ง ง า น อ า จ จะ เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ย ละ 1 1 ถึ ง 1 2 ห รื อ 4 แ ส น ค น จ า ก จำ น ว น ข อ ง แ ร ง ง า น ทั้งหมดที่มีที่ 38 ล้ า น ค น นั้นเอง

ท ร า บ ห รื อ ไม่ว่า ส า เ ห ต ห ลั ก นั้นได้ ม า จ า ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ทั่ ว โ ล ก เ กิ ด ก า ร ช ะ ล อ ตั ว ด้ ว ย ส า เ ห ต ม า จ า ก ปั ญ ห า การ ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ กา และ จี น รวมไป ถึ ง ความ ผั น ผ ว น ข อ ง ค่ า เ งิ น ใ น ละ ป ร ะ เ ท ศ นั้นเอง

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2ZUZ7g4

More in Uncategorized