Connect with us

Uncategorized

อีกภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ค น 5 ประเภท ตกงาน และ อยู่ ย า ก ขึ้ น

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่าเมื่อไม่นาuมานั้นได้มี ก า ร ถู ก พ ด ถึ ง โ ด ย Li Kaifu นั้นเองเพราะว่าได้เผยว่า ค น 5 ป ร ะ เ ภ ท จะ ต ก ง า น อ ยู่ ย า ก ใ น ไม่ ก ปี ข้ า ง ห น้ า ส่วนเรื่องราว ทั้ ง ห ม ด นั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่ง ท า ง อ า จ า ร ย์ Li Kaifu ได้ ก ล่ า วว่า 10 ปี ข้ า ง ห น้ า ง า น 50 ข อ ง ม นุ ษ ย์ จะ ถู ก แ ท น ด้ ว ย ห น ย น ต์ ห รื อ ค ว า ม ห ม า ย ห นึ่ ง ก็ คื อ 10 ปี ค น ก ว่ า ค รึ่ ง จะ ต ก ง า น

ซึ่ง เเ น่ น อ น ว่า คำ พ ด ข อ ง เ ข า นั้นไม่ใช่เรื่อง ไ ก ล ตั ว เลยนั้นเอง เพราะว่า เป็นเรื่องเกิ๑ เ ร็ ว ก ว่ า ที่ ค ด ส า เ ห ต มา จ า ก ใน ช่ ว ง ปี ส อ ง ปี ผ่ า น ม า เ ร า ต่ า ง เ ห็ น บ ริ ษั ท ต่ า ง พ ย า ย า ม ล ด พ นั ก ง า น ล ง ไป เพราะว่า ล ด จำ น ว น พ นั ก ง า น ล ง เ พื่ อ ล ด ร า ย จ่ า ย เเละก็ไม่ ค่ อ ย ได้ รั บ พ นั ก ง า น ใ ห ม่ เ ข้ า มา เเ ถ ม ค น ที่ ยั ง ไ ด้ อ ย เป็น พ นั ก ง า น ต่ อ ก็ ต้ อ ง ทำ ง า น ห นั ก ม า ก ด้ ว ย นั้นเอง

ค น 5 ป ร ะ เ ภ ท มี โ อ ก า ส ต ก ง า น สู ง พ ร้ อ ม ห า ง า น ย า ก สู ง เ ช่ น กั น

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2Mcd5He

More in Uncategorized