Connect with us

Uncategorized

โ ด น แล้ว ห ล า ย ร า ย ภั ย ร้ า ย รูปแบบใหม่ โ อ น เ งิ น ผิ ด แล้ว ติ ด ต่ อ ขอคืน

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ภั ย รูปแบบ ใ ห ม่ ที่ ท า ง เ ร า นั้นได้ ร ว บ ร ว ม มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้นเอง เพราะว่าเป็นรูปแบบ ใ ห ม่ ต ร ง ที่ว่า โ อ น เ งิ น ผิ ด แล้ว ต ด ต่ อ ให้ โ อ น ก ลั บ คื น นั้นเองซึ่งได้เป็นเรื่องราวของ ดี เ จ อั๋ น นั้นเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่ง ถ้ า ห า ก เ ร า นั้นได้ มี SMS เ ด้ ง เข้ามา เเ จ้ ง เ งิ น ใน บั ญ ช ข อ ง เ ร า แล้วเเต่ไม่ ท ร า บ ว่า ใ ค ร เป็น ค น โอuมาให้ แล้วพอ สั ก พั ก ก็ได้มี เ บ อ ร์ แ ป ล ก โ ท ร ม า ห า พร้อม บ อ ก ว่า โ อ น เ งิ น ผิ ด ข อ ให้ โ อ น เ งิ น คื น พร้อมทั้ง บ อ ก ด้ ว ย ว่าให้ โ อ น ก ลั บ ไปใน บั ญ ช อื่ น ถ้ า ไม่ทำการ โ อ น ก็จะไป แ จ้ ง ค ว า ม นั้ น เ อ ง

เเละ เเ น่ น อ น ว่า เ ร า ค ว ร จะทำ ยั ง ไงดี ห ล ะ โ ป ร ด อ่ า น ให้ จ บ ค่ะ แล้ว เ ร า นั้นจะได้ ท ร า บ ทั น ก ล โ ก ง ข อ ง มิ จ ฉ า ชี พ ส มั ย ใ ห ม่

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2KIbDsL

More in Uncategorized