Connect with us

Uncategorized

เผยนาที ด ร า ม่ า ห ลั ง เ จ้ า ขุ น llw้ ทำพฤติ ก ร ร ม ไม่เหมาะสม (คลิป)

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่าเมื่อได้เป็น ก ร ะ เ เ ส ที่  ถู ก พู ด  ถึ ง อ ย่ า ง เลยทีเดียวนั้นเองซึ่งเป็นเรื่องราวกับ เ จ้ า ขุ น llw้นั้นเองที่ได้เข้าร่วมการ แ ข่ ง ขั น สุ ด โ ห ด ข อ ง  ร า ย การ 10 Fight 10 รະหว่าง เ จ้ า ขุ น จั ก ร ภั ท ร V S แ บ ง ค์ นั้นเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่งผลการเเข่งนั้นออกมาว่า แ บ ง ค์ เ ป็ น ฝ่ า ย ช น ะ น็ อ ก  ท า ง เ จ้ า ขุ น ในช่วง ย ก ที่ 3 ท่ า ม ก ล า ง เ สี ย ง เ ชี ย ร์

เเละไม่ทันใด ห ลั ง จ า ก เเพ้ได้ไม่นานทาง เ จ้ า ขุ น จั ก ร ภั ท ร  ก็ได้ เ ผ ล อ ช นิ้ ว ก ล า ง บ น เ ว ท  ห ลั ง จ า ก การแข่ง ขั น จ บ ก่ อ น ที่ ท  า ง  พ่ อ เ จ เ จ ต ริ น นั้นจะเข้ามา ก อ ด ลู ก ช า ย  จ นทำให้ ห ล า ย ค น นั้น ม อ ง ว่าการ ก ร ะ ทำ ดัง ก ล่ า ว นั้นไม่ เ ห ม า ะ ส ม

และ เ ท่ า นั้นยังไม่พอทาง เ จ้ า ขุ น นั้นยังได้ทำการ แ ย่ ง ไมค์ จ า ก มื อ ข อ ง  พิ ธี ก ร ดัง อ ย่ า ง ห นุ่ ม กั น ต์  กั น ต ถ า ว ร  ใน ช่ ว ง ข ณ ะ ที่ยัง พู ด ไม่จบนั้นเอง ก่ อ น ที่ กั น ต์ นั้ น จ ะ เ เ  ก้ ส ถ า น ะ ก า ร ณ์ ด้วย ก า ร เ ล่ น มุ ก ต ล ก ปิ  ด ท้ า ย  ทำให้ ห ล า ย ค  น นั้นไ ด้ ฮ า ไปเลย เเ ต่ ว่ า ก็ มี อ ก ห ล า ย ด้ า  น ที่ ตำ ห นิ ใน พ ฤ ต ก ร ร ม  ข อ ง เ จ้ า ขุ น

 

ถึ ง แ ม้ จ ะ แ พ้ ท า ง พ่ อ เ จ ก็ได้ ม อ บ เ ข็ ม ขั ด ให้ ลู ก ช า ย ด้ ว ย เ ห ต ผ ล ที่ว่า เป็น เ ข็ ม ขั ด ที่ทำมาเกิน

 

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2YKv0vj

More in Uncategorized